Ablo Group

 

 

„Zakup maszyn i urządzeń stolarskich wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi i akcesoriami oraz adaptacja hali produkcyjnej w celu wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych w zakresie produkcji paneli i ustrojów akustycznych”

w ramach

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny,

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Projekt polega na stworzeniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, poprzez modernizacje hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń stolarskich wraz z elementami pomocniczymi w celu wdrożenia na rynek innowacyjnych produktów oraz wprowadzenia do cyklu produkcyjnego innowacji procesowej. Rezultatem projektu będą innowacyjne w skali kraju produkty.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa wynikającej z wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych w zakresie produkcji paneli i ustrojów akustycznych.

Całkowita wartość projektu: 1 005 365,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 817 370,00 zł
Kwota dofinansowania: 343 295,40 zł

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Opracowanie ustrojów akustycznych o zoptymalizowanych parametrach oraz badanie parametrów akustycznych prototypów ustrojów w celu uzyskania znacząco ulepszonych i nowych produktów”

w ramach

Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje,

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa,

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

 

W ramach przedsięwzięcia wybrana jednostka naukowa wykona na rzecz ABLO Group sp. z o. o. usługę badawczo-rozwojową polegającą na opracowaniu zoptymalizowanych ustrojów akustycznych oraz wykonaniu badań akustycznych prototypów tych ustrojów.

Celem przedsięwzięcia ma być uzyskanie nowych i znacząco ulepszonych produktów, efektem czego będzie rozszerzenie oferty ABLO Group sp. z o. o., rozwój działalności, poprawa działalności przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu wiedzy środowiska naukowego i jego zaplecza laboratoryjnego.

Wartość przedsięwzięcia: 95 448,00 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 59 364,00 zł
- budżet Województwa Dolnośląskiego: 10 476,00 zł