Fundusze EuropejskieDolny ŚląskUnia Europejska

„Zakup maszyn i urządzeń stolarskich wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi i akcesoriami oraz adaptacja hali produkcyjnej w celu wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych w zakresie produkcji paneli i ustrojów akustycznych” w ramach

  • Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
  • Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
  • Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny,
  • Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt polega na stworzeniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, poprzez modernizacje hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń stolarskich wraz z elementami pomocniczymi w celu wdrożenia na rynek innowacyjnych produktów oraz wprowadzenia do cyklu produkcyjnego innowacji procesowej. Rezultatem projektu będą innowacyjne w skali kraju produkty.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa wynikającej z wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych w zakresie produkcji paneli i ustrojów akustycznych.

Całkowita wartość projektu: 1 005 365,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 817 370,00 zł
Kwota dofinansowania: 343 295,40 zł